Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP 2021-2030) legt de doelstellingen en maatregelen vast voor transport, gebouwen, landbouw, afval en niet-ETS industrie (dit zijn de industriële bedrijven die niet onder het EU Emission Trade System vallen). De doelstelling was 35 % CO2 reductie tegen 2030. Sinds 5 november ’21 wil de Vlaamse Regering de broeikasgasemissies in de niet-ETS sectoren tegen 2030 met 40% reduceren t.o.v. 2005. De doelstelling voor België is echter onder impuls van het “Fit for 55”- EU pakket aangescherpt tot 47%.


Stand van zaken eind 2019

De niet-ETS uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalde met 5% tussen 2005 en 2019 of een gemiddelde jaarlijkse daling met 0,4%.

De totale broeikasgasemissies van de sector niet-ETS industrie steeg echter met 31 % (aandeel van 15% van de totale Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissies). Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de Fluor-gassen en in mindere mate ook de energetische emissies.

Emissies niet-ETS industrie 2005-2019

Maatregelen voor komende jaren

Voor de niet-ETS industrie, waaronder veel kmo’s vallen, zijn de volgende maatregelen uitgewerkt:

In een volgend artikel gaan we dieper in op de geplande maatregelen. Houd deze pagina daarom in de gaten.

Bron: VEKP-Voortgangsrapport 2021, 16 jul 2021

Bel of mail voor meer info.