FEDERAAL

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Voor de investeringen gedaan in 2022 (aanslagjaar 2023) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. Meer info: Verhoogde investeringsaftrek.

VLAANDEREN

Premie na audit: Wanneer een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoont dat een bepaalde investering een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie, en men deze investering daadwerkelijke uitvoert, kan men hiervoor een premie krijgen. Deze premie is dus niet afhankelijk van het type investeringen, maar van de interne rentevoet na belastingen van de investering. Dankzij deze premie kunnen bepaalde energiebesparende investeringen interessanter worden om uit te voeren. Meer info: Premie na audit.

Ecologiepremie+ : is een ondersteuningsmaatregel voor het verduurzamen van ondernemingen die wordt beheerd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De premie dient aangevraagd te worden voorafgaand aan de investering. Het bedrag wordt bepaald door de aard van de investering, de ecoklasse waartoe een technologie behoort en de grootte van de onderneming. De steun bedraagt 15% tot 55% van de meerkost van de investering voor maatregelen die opgenomen zijn in een limitatieve technologieën lijst. Deze lijst wordt jaarlijks per ministerieel besluit opgemaakt. Voorbeelden van maatregelen met betrekking tot energiebesparing in de huidige lijst zijn: aansluiting op bestaande warmtenetten, warmtepomp met als bron restwarmte, een actief en intelligent daglichtsysteem,… . Meer info: www.vlaio.be.

Premies distributienetbeheerders voor talrijke energiebesparende investeringen. Komen o.a. in aanmerking: verlichtingsrenovatie (relighting), zonneboiler, isolatie en HR-beglazing, warmtepompen. 

Groenestroomcertificaten

Eigenaars van groenestroomproductie-installatie kunnen groenestroomcertificaten ontvangen, als deze voldoet aan de voorwaarden. Nieuwe installaties moeten rekening houden met de bandingfactor (correctiefactor). In bepaalde gevallen is deze vastgesteld op 0 (= geen certificaten).

Volgende installaties komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten:

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW, die in aanmerking komen voor de call groene stroom.
  • nieuwe windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kW tot en met 300 kW en een startdatum vanaf 1 januari 2019.
  • installaties kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 1 januari 2018.
  • zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015.

Warmtekrachtcertificaten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden aangevraagd bij het VEKA.

Korting onroerende voorheffing: Voor ingrijpende energetische renovatie van niet-woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1/1/2023 kan men gedurende 5 jaar 100 % korting krijgen als het E-peil maximaal E60 is. Meer info: www.vlaanderen.be.

 

 
Bel of mail voor meer info.