Sleutelbegrippen van goed energiebeheer zijn een energiebeleid en -doelstellingen, een energieaudit en -balans en een energieplan voor de uitvoering. Om te vermijden dat deze belangrijke initiatieven stilvallen is, geeft een energiemanagementsysteem de grootste garantie dat het energiebeheer gestructureerd wordt aangepakt en geïntegreerd wordt in de bestaande bedrijfsprocessen. Sinds september 2021 biedt ISO50005 een raamwerk aan om energiebeheer gefaseerd te implementeren. Welke 12 sleutelelementen en vier maturiteitsniveaus vormen nu de basis van ISO50005?

Er zijn 4 maturiteitsniveaus, van een laag bewustzijn van energiebeheer tot een niveau dat conform is met ISO50001. Niveau 2 is minstens nodig voor basis vorm van energiebeheer.

 • Niveau 1: beginnend bewustzijn bij management, enig inzicht in energiegebruik en de mogelijkheden voor besparingen, factuurgegevens bv. worden verzameld / opgevolgd..
 • Niveau 2: er is een energiebeleid, een energieteam is actief, eenvoudige analyses van energieverbruik en -kosten, evaluatie van energiebesparingsmaatregelen, de basis voor een energiemanagementsysteem is gelegd.
 • Niveau 3: Energiemanagement maakt deel uit van bedrijfsvoering en -strategie, frequente monitoring en analyse van het verbruik, wettelijke verplichtingen rond energie worden opgevolgd, lerende organisatie in werking.
 • Niveau 4: continue verbetering van het Energiemanagementsysteem, sleutel elementen van ISO 50001 zijn geïmplementeerd, klaar voor een upgrade naar ISO 50001 indien gewenst.

 

Er zijn 12 sleutelelementen. Per sleutelelement zijn er een aantal sub-elementen die afhankelijk van het niveau wel of niet dienen te zijn geïmplementeerd. Voor een gedetailleerde beschrijving van die elementen verwijs ik graag naar de ISO norm door.

De sleutelelementen zijn :

 • Context van de organisatie
 • Management
 • Middelen
 • Energieanalyse
 • Energie KPI’s en baseline
 • Doelstellingen en actieplannen
 • Vaardigheid en bewustzijn
 • Productie en onderhoud
 • Aankoop en ontwerp
 • Communicatie en documentcontrole
 • Monitoring, metingen, analyse en evaluatie
 • Management review en verbeteringen

 

Na het bepalen van het niveau van uw huidig energiebeheer en het bepalen van het gewenste niveau is het aanbevolen om een projectplan uit te werken dat rekening houdt met de beschikbare middelen en tijd.

Door de aanpak volgens ISO 50005  kan u in een korte tijdsspanne de basis leggen van een energiemanagementsysteem zonder dat u essentiële stappen overslaat.

 
Bel of mail voor meer info.